بارگذاری
صبور باشید، در حال بارگذاری...

این توافقنامه مابین گروه کسب و کار به پی که در این توافقنامه ”به پی“ نامیده می شود و شخصیت حقیقی و حقوقی (وکیل، نماینده،وارث وجانشین) که به عنوان کاربرسایت ازخدمات سایت به پی استفاده می نماید که دراین توافقنامه ”پذیرنده“ نامیده می شود، تنظیم شده است. کلیه پذیرندگان به پی موظف به رعایت شرایط وقوانین وضع شده می باشند واستفاده ازهریک از سرویسهای به پی به منزله قبول قوانین ذیل می باشد. به پی هیچگونه مسئولیتی درقبال محتوا ومحصوالت ارائه شده در سایت پذیرنده ندارد. تحقیق درمورد محصوالت خریداری شده برعهده پرداخت کننده می باشد وتمامی مسئولیت خدمات،کالاها و... برعهده پذیرنده می باشد.همچنین درصورت سوءاستفاده های احتمالی، مسئولیتی بر عهده به پی نمی باشد.

فهرست مصادیق محتوای مجرمانه

قوانین مالی

قوانین حساب کاربری